1- تکامل یا معنویت راستین
61 بازدید
محل نشر: همایش بین المللى علم و دین 85
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسمه تعالی تکامل یا معنویت راستین اشاره موضوع معنویت دل مشغولی همیشگی انسان است، زیرا آدمی دارای دو قلمرو فیزیکی و روحی ومعنوی است .روح ما از جهان معنوی سرچشمه گرفته است و چون انسان بدنبال کمال خود سعی دارد خود را به یک امر مطلق برساند و روح خود را تعالی بدهد حس می کند که به جهان معنوی تعلق دارد.و البته باید اشاره کرد که جست و جوی معنوی در طول تاریخ، تعابیر فرهنگی بیشماری یافته است ، اما شیوه ای که به مدد آن این گرایش امروز از راه تفکر انتقادی و مقایسه ای در بافت جهانی مورد پژوهش قرار می گیرد تحول خاص قرن بیستم است.اصطلاح معنویت که از مسیحیت ریشه می گیرد امروزه گاهی به جای دین استفاده می شود. برای نگاه به معنویت مهم است که دقیق تر بفهمیم معنویت چیست و کدام آرمان و آموزها با عمل به آن ارتباط دارد،چرا انسان به معنویت نیاز دارد و بهترین شکل بررسی آنها چیست؟ مقدمه ایا تکامل انسان بدون دین ممکن است؟ مدرنیسم و پست مدرنیسم به این نیاز راستین پاسخ داده است؟ قبل از پدایش انقلاب علمی انسان به لحاظ صفت کمال جویی پیوند خود را به یک امر متعالی لازم و ضروری می دانست و به دخالت خداوند در اداره جهان معتقد بود اما پس از گذشت یک قرن از شکوه و هیجان علم، امثالی چون لاپلاس معتقد شدند که منظومه شمسی خودش حرکت خود را تصحیح می کند و نیازی به دخالت خداوند نیست و یا پریستلی- برخلاف سلفش که معتقد بودند ماده قدرت خود را مدیون اراده خداوند است و بوسیله اشیا فوق طبیعی حرکتش را دریافت می کند- مدعی شد که خداوند بر ذهن انسان تاثیری ندارد و وجود روح حقیقت ندارد، و یا کارل مارکس دین را افیون مردم دانست و نیچه مرگ خدا را مطرح کرد و داروین نیز به نوبه خود با طرح نظریه تکامل یا تبدیل انواع زمینه تعارض علم و دین را بوجود آورد. به هر حال با رشد سرسام آور علم اعتبار دین را در حوزه های علمی غرب به طور روزافزون رو به کاهش نهاد، اما در قرن بیستم این احساس که علم به خط آخر رسیده و انسان همچنان به برخی سوالا ت اساسی خود مثل هدف زندگی و حیات، علت وجود هستی و ... دست نیافته او را ناگزیر ساخت تا دوباره راه گم شده اش را جست و جو نماید. اما آیا تلاشهایی که در پیش گرفته شده کافی است و تکامل روح بدون یاری دین میسر است؟ نقش روانشناسی دین در این زمینه چگونه است؟